УСТАВ

 

НА СДРУЖЕНИЕ с нестопанска цел в обществена полза                                                “ Творчески колектив на улицата“

 

І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут
Чл.1. Този Устав е основния вътрешен нормативен акт, уреждащ целите, устройството, управлението, дейността и прекратяването на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Творчески колектив НА УЛИЦАТА”, наричано по-нататък за краткост “Сдружението”.
Чл.2. Сдружението е самостоятелно юридическо лице, сдружение с нестопанска цел, определено за осъществяване на общественополезна дейност по смисъла на чл. 2 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Чл.3. Сдружението е доброволна, независима и неполитическа самоуправляваща се организация на български физически и юридически лица.

Наименование
Чл.4.
/1/ Наименованието на сдружението е „Творчески колектив НА УЛИЦАТА.
/2/ Наименованието може да се изписва равностойно с точен превод на английски език “Art collective on the street“.

Седалище и адрес
Чл.5.
/1/ Седалището на Сдружението е гр.Стара Загора.
/2/ Адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. Сава Силов 37

Срок
Чл.6. Сдружението не е ограничено със срок.

 


Цели и средства за постигането им
Чл.7. Целите на общественополезната дейност на Сдружението са:

 • да стимулира обществената ангажираност и гражданското участие при формиране и реализация на политики за градско развитие, изкуство и култура;
 • да работи активно за приобщаването към изкуството и културата на децата и младите хора;
 • да разработва, популяризира и реализира концепции за градско развитие на обществени пространства;
 • да разшири ролята на творчеството и иновациите в устойчивото градско развитие;
 • да организира и подпомага създаването на зони за градска култура и изкуство в сътрудничество с компетентни държавни и общински органи и други заинтересовани страни;
 • да изследва и адаптира европейските стандарти и добри практики за градско развитие и качеството на живот в населените места в страната;
 • да популяризира и представя съвременно изкуство и да работи за превенция на уличния вандализъм;
 • да съдейства за обновяване и облагородяването на публичните пространства; 
 • да развива международно сътрудничество в областта на изкуствата, културата, архитектурата, младежта и активното гражданско участие;
 • да насърчава интеграцията между архитектура, култура, туризъм, образование, наука и бизнес;
 • да съдейства за развитие на градска инфраструктура;
 • да работи за опазване, популяризиране и изявяване по най-добър начин на изкуството, културното и архитектурно-историческо наследство на България
 • да създава възможност за развитие на културни и творчески индустрии в страната
 • да съдейства на институциите на международно, национално, регионално и местно равнище при извършване на анализ на съществуващата инфраструктура, културна, градска и паркова среда
 • Да привлича бизнес организации с цел развитие и облагородяване на градски пространства
 • Да насърчава развитието на младите артисти, творци и архитекти
 • Да насърчава грижата за психичното здраве, благополучието и устойчивото развитие на хората чрез комбиниране на различни форми на изкуството, психологията и други науки.
 • Да подпомага развитието на качествени младежки политики 

Да насърчава и работи за развитието на киното и дигиталните форми на творчество

 

Чл.8./1/ За постигане на набелязаните в този устав цели, Сдружението ще използва следните средства: 

 • Разработване и управление на проекти по международни, национални и местни програми;
 • Дарения, доброволен труд от страна на членовете;
 • Изработване на продукти, произведения на изкуството и продажбата им;
 • Създаване на условия за международен обмен и сътрудничество и организация на международно значими събития и инициативи; подкрепа на програми за обмен, партньорство и участие в мрежи с цел засилване на европейското сътрудничество;
 • Предоставяне на консултации, извършване на изследвания, проучвания и анализи, свързани с целите на Сдружението
 • Организиране и провеждане на обществени прояви, свързани с основните цели на Сдружението;
 • инвестиране в човешки ресурси, създаване на знание и експериментиране – създаване на среда за развитие на експертен потенциал, повишаване на административния капацитет и стимулиране на социалните иновации, насърчаване на трансфера и обмена на добри практики за устойчиво развитие;
 • участие в разработването на стратегии, анализи и програми за развитие на градоустройствени, младежки и културни политики; 
 • участие в изготвянето на становища за нормативни актове за градско развитие, младежки и културни политики;
 • разработване на проекти и програми, способстващи за опазване, популяризиране и изявяване по най-добър начин на изкуството, културното и архитектурно-историческо наследство на България;
 • организиране на курсове, семинари, обучения, конференции, дебати, обществени допитвания, обществени кампании, изложби, архитектурни пленери и др.;
 • изготвяне и разпространение на печатни, аудио, видео и други материали; Издателска дейност; 
 • набиране на средства (парични, финансови инструменти, право на собственост върху движими или недвижими вещи)  от спонсори и дарители; Управление и контрол на разходването им за осъществяване целите на сдружението.

/2/ За осъществяването на своите цели Сдружението може да създава или да участва в създаването у нас и в чужбина на самостоятелни и съвместни специализирани звена, представителства, изследователски центрове, клубове, фондове, сдружения с нестопанска цел, търговски дружества и други по реда, определен от Закона.

Вид на извършваната дейност
Чл.9. Сдружение „Творчески колектив НА УЛИЦАТА” се определя като организация за осъществяване на общественополезна дейност.

Предмет на дейност


Чл.10. Основният предмет на дейност на Сдружението е участие в процесите на градското развитие, популяризиране и създаване на съвременни форми на изкуство и култура, както и създаване на концепции за развитие на обществени пространства и политики за благополучие на българските граждани. 

Чл.11.
/1/ Сдружението може да извършва допълнителна стопанска дейност, свързана с целите й, посочени в настоящия Учредителен акт, като приходите от тази дейност се използват само за постигане на определените цели на Сдружението.

/2/ Предметът на стопанска дейност включва:

 • Организиране и провеждане на културни дейности и прояви;
 • Организиране и провеждане на платени форуми, програми, конгреси, изложби, конференции, обучения, курсове, пленери, тренинги, семинари, издателска дейност и други обучителни форми;
 • Изработване, разпространение и публикации на материали, включително и чрез средствата на дигиталните технологии, свързани с целите на Сдружението;
 •  Предоставяне на платени консултации и услуги в сферата на дейност на Сдружението;
 •  Мърчандайзинг и маркетинг – изработване и търговия, свързана с разпространение на рекламни материали – тениски, чаши, шапки и други подобни;
 • Отдаване под наем на собствено имущество;
 • Създаване на видео, дизайн, монтаж и други дейности за създаване на дигитални артистични продукции

/3/ Сдружението може да развива и други разрешени от закона дейности, осъществяващи целите и задачите му.

/4/ Изпълнението и контролът върху извършваната стопанска дейност се възлага на Управителния съвет на сдружението.

ІІ. ЧЛЕНСКИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл.12. Членуването в Сдружението е доброволно, без ограничение на расова, етническа, религиозна, политическа или друга принадлежност. Членове на сдружението са учредителите на сдружението и приетите членове.
Чл.13.1. Членове на сдружението могат да бъдат, физически лица, юридически лица, публични организации, неправителствени организации, които приемат устава му, споделят визията на сдружението и желаят да допринесат за постигане целите на сдружението.

13.2. Не могат да бъдат членове на Сдружението политически партии и коалиции; религиозни организации и организации на верска основа; лица които са осъждани ефективно или изтърпяват ефективно наказание за злоупотреби и тежки криминални престъпления и стопански субекти обявени от съда в несъстоятелност. 

Чл.14. Всеки член на Сдружението има право:

 • да участва в управлението на сдружението; 
 • да бъде информиран за неговата дейност;
 • да се ползва от имуществото му и от резултатите от дейността му по реда, предвиден в Устава;
 • да избира и да бъде избиран в ръководните му органи;
 • на един глас при вземане на решение от Общото събрание.

Чл.15. Всеки член на Сдружението е длъжен:

 • да спазва изискванията на Устава;
 • да изпълнява решенията на Общото събрание /ОС/;
 • да съдейства за осъществяване на целите и задачите на Сдружението;
 • да плаща членски внос или прави имуществени вноски в определения срок и размер;
 • да не уврежда интересите на Сдружението;
 • да не уронва престижа на Сдружението.

Чл.16. За задълженията на Сдружението членът отговаря до размера на членския внос или имуществените вноски. Членът не отговаря лично за задълженията на Сдружението.
Чл.17. Членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други лица, в случай на прекратяване на членството. Упражняването на членски права на юридическите лица-членове на Сдружението се осъществява, чрез физическите лица-техни представители или чрез трето лице с изрично писмено упълномощаване.


Чл.18.
/1/ Нови членове на Сдружението се приемат въз основа на писмено заявление до Управителния съвет (УС), в което кандидатът заявява, че приема и ще спазва Устава и нормативните актове. Заявленията се разглеждат на следващото заседание на УС.
/2/ Отказът на УС да приеме нов член може да се обжалва пред Общото събрание на следващата му сесия.

Ред за определяне размера и начина на внасяне на имуществените вноски
Чл.19. Всички членове на Сдружението заплащат годишен членски внос в размер, определен от ОС, който се внася до 30 ноември на текущата година в касата на Сдружението или по банков път.

Чл.20. При необходимост членовете могат да правят допълнителни парични или имуществени вноски, решение за които се взема от Общото събрание.

Прекратяване на членството
Чл.21. Членството в Сдружението се прекратява: 

/1/ с молба за доброволно напускане до УС; 

/2/ при смърт или поставяне под пълно запрещение; 

/3/ с изключване; 

/4/ с прекратяването на юридическото лице с нестопанска цел; 

/5/ при отпадане.

Чл.22. Член на Сдружението може да се изключи по решение на ОС в следните случаи: 

/1/ За действия или бездействия в нарушение на Устава и решенията на ОС и УС. 

/2/ Уронване доброто име и авторитета на Сдружението.

Чл.23. Член на Сдружението може да отпадне при невнасяне на установеният членски внос и имуществени вноски и системно неучастие в дейността му, констатирани от ОС с надлежни документи.
Чл.24. При прекратяване на членството, Сдружението не дължи връщане на направените имуществени вноски.

ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл.25.
/1/Върховен орган на Сдружението е Общото събрание.
/2/Управителен орган на Сдружението е Управителния съвет.
/3/По решение на Управителния съвет могат да бъдат образувани и други помощни органи в зависимост от потребностите и дейността на Сдружението.

 

Правомощия на Общото събрание
Чл.26. Общото събрание се състои от всички членове на Сдружението. Членовете физически лица участват в ОС лично, а юридическите лица – чрез свой представител или упълномощено от тях лице.
Чл.27.
/1/ Правомощията на Общото събрание са: 

 1. Приема, изменя и допълва Устава. 
 2. Приема други вътрешни актове. 
 3. Избира и освобождава членовете на УС и председателят на УС. 
 4. Разглежда постъпили жалби и възражения. 
 5. Взема решения относно дължимостта и размера на членския внос и допълнителните парични или имуществените вноски. 
 6. Взема решение за прекратяване, преобразуване, разделяне, отделяне, сливане или вливане в друго Сдружение. 
 7. Приема основните насоки и програма за дейността на Сдружението. 
 8. Приема бюджета на Сдружението. 
 9. Приема отчета за дейността на УС. 
 10. Освобождава от отговорност лица от състава на управителните и изпълнителни  органи. 
 11. Отменя решения на другите органи на Сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението. 

/2/ Правата по ал. 1 т. 1, 3, 7, 9, 10, 11 и 12 не могат да се възлагат на други органи. Правата по останалите точки на ал. 1 могат да се възлагат на Управителния съвет. В този случай УС информира ОС за взетите решения на първото следващо заседание.

Чл.28.
/1/ Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите.
/2/ Решенията на ОС по чл.27, т.1 и 7 се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите.
/3/ Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са публикувани в поканата, освен когато всички членове присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.
Чл. 29. Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на Сдружението и подлежат на съдебен контрол.

Чл.30.
/1/ Всеки член има право на един глас в Общото събрание на Сдружението.
/2/ Едно лице може да представлява не повече от трима членове на Общото събрание въз основа на писмено пълномощно и конкретно изразяване на неговата воля. Преупълномощаване не се допуска.

/3/ Член на общото събрание няма право на глас при решаване на въпроси, отнасящи се до него, неговия съпруг или роднини по права линия – без ограничения; по съребрена линия – до 4-та степен, по сватовство – до 2-ра степен включително или до юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства взимането на решения.
Чл.31.
/1/ Общото събрание се свиква най-малко един път в годината от УС в населеното място, в което се намира седалището на Сдружението. Първото общо събрание може да се проведе най-късно три месеца след учредяване на сдружението.
/2/ Общото събрание може да бъде свикано и по искане на 1/3 от членовете на Сдружението.
/3/ Ако в случаите по ал. 2 УС не отправи писмена покана за свикване на ОС в месечен срок, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или упълномощено от тях лице, като прилага кратки мотиви и дневен ред.
/4/ Свикването се извършва чрез покана, която трябва да съдържа дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане, предложенията за решения, датата, часа и мястото на провеждане на Общото събрание и по чия инициатива се свиква то. Поканата се разпраща на електронен адрес, посочен от членовете за контакти, под формата на кратко съобщение посредством мобилен оператор на посочен от всеки член телефонен номер или като лично съобщение на посочен от него електронен акаунт в социална или друга интернет мрежа, най-малко пет дни преди насрочения ден.

/5/ Общото събрание е редовно, ако присъстват повече от половината от всички членове на Сдружението.

/6/ Общото събрание се води от представител на Управителния съвет.
/7/ При липса на кворум събранието се отлага с един час и се провежда на същото място при същия дневен ред без оглед на кворума.

/8/ За присъстващо на заседанието лице се счита и това, с което има двустранна телефонна връзка или он-лайн конферентна Интернет връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения, което се удостоверява в Протокола от председателстващия заседанието.

/9/ Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Управителния съвет – извънредно Общо събрание.

 

Управителен съвет 


Чл.32.
/1/ Управителният съвет се състои от 3 /три/ лица – членове на Сдружението. 

/2/ Първият управителен съвет след учредяването на сдружението се избира за срок от 1 година.

/3/ За всички следващи избори, членовете на УС се избират за срок от 3 /три/ години. 

/4/ Член на Управителния съвет може да бъде и юридическо лице, като на заседанията на УС то се представлява от управляващия и представляващ го или от изрично упълномощено физическо лице.

/5/ Управителния съвет се свиква най-малко един път на три месеца на редовни заседания. 

/6/ Заседанията на Управителният съвет са редовни ако присъстват повече от половината от членовете му.

/7/ Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или онлайн връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.


Чл.33. Управителният съвет е управителен орган и управлява дейността на Сдружението в изпълнение на Устава и решенията на ОС. Неговите правомощия са: 

 1. Представлява Сдружението, както и определя обема на представителната власт на отделни негови членове. 
 2. Свиква ОС и осигурява изпълнението на решенията му. 
 3. Разпорежда се с имущество на Сдружението при спазване изискванията на Устава. 
 4. Подготвя и внася в ОС проект за бюджет. 
 5. Подготвя и внася за одобрение от ОС отчет за дейността на Сдружението. 
 6. Определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението, включително и тази в обща полза и носи отговорност за това. 
 7. Осигурява извършването на проверка на дейността на Сдружението от лицензиран експерт-счетоводител. 
 8. Управителния съвет може да освобождава членове от заплащане на годишен членски внос, при доказани техни икономически затруднения.
 9. Приема организационната структура и щата на Сдружението;
 10. Утвърждава клубовете на Сдружението;
 11. Утвърждава Правилник за вътрешния ред;
 12. Приема планове и програми за дейността на Сдружението;
 13. Приема правила за ползване на имуществото и облаги от дейностите на Сдружението съобразно общественополезната насоченост на неговата дейност и доколкото не противоречат на последната;
 14. Образува целеви парични фондове и се разпорежда с тях;
 15. Упражнява контрол на извършваната от сдружението стопанска дейност;
 16. Одобрява всички разходи свързани със дейността на сдружението, съгласно вътрешни правила на Сдружението;
 17. Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не спадат в правата на друг орган;
 18. Решава всички други въпроси, които не са от изключителната компетентност на общото събрание.
 19. Взема решение за участие в други организации.

Чл.34. Решенията на УС се приемат с обикновено мнозинство на присъстващите, а решенията по чл. 33 т. 3 и т. 6 и чл.51 – с мнозинство от всички членове. УС може да вземе решения и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всичките му членове.

Представляващи Сдружението 

Чл. 35. 

/1/ Управителният съвет е хоризонтална структура и се състои от 3 съпредседатели. Членовете му ръководят и организират дейността на Сдружението в изпълнение на решенията на ОС. Те избират конкретни координатори от УС за дейности, решени на заседанията му.

/3/ Всички 3 членове (съпредседатели) на УС представляват сдружението заедно и поотделно.

Книги на Сдружението


Чл.36. За заседанията на Общото събрание се води протокол в специална книга, в който се посочват: 

 1. мястото и времето на провеждане на заседанието; 
 2. имената на Председателя и протоколиста. 
 3. присъствието на членовете на Управителния съвет; 
 4. направените предложения по същество; 
 5. проведените гласувания и резултатите от тях; 
 6. направените възражения.

Чл.37. Протоколът от Общото събрание се подписва от Председателя на Управителния съвет или от водещия на събранието при неговото отсъствие, както и от секретаря на събранието и отговарят за верността на съдържанието му.
Чл.38. Към протоколите се прилагат: 

 1. списък на присъстващите; 
 2. документите, свързани със свикването на Общото събрание.

Чл.39. Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко 3 г. При поискване те се предоставят на всеки член на Сдружението.
Чл.40. За решенията на УС се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове.
Чл.41. 

/1/ Сдружението изготвя доклад за дейността си веднъж годишно, който трябва да съдържа данни относно: 

 • Съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на организацията и постигнатите резултати; 
 • Размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства;
 • Финансовият резултат.

/2/ Докладът за дейността на Сдружението е публичен и съобщението за неговото изготвяне, както и за мястото, времето и начина за запознаване с него се публикува в бюлетина на Централния регистър.
Чл.42. 

/1/ Сдружението изготвя всяка календарна година доклад за изразходваните субсидии, получени от Републиканския и/или Общински бюджети. 

 

ФИНАНСИ И ИМУЩЕСТВО

Чл.43.
/1/ Сдружението има свое имущество и бюджет, собствена финансова и счетоводна дейност, както и банкови сметки в лева и валута.
/2/ Имуществото се състои от право на собственост върху движими и недвижими вещи, ограничени вещни права, пари, вземания, ценни книги, дялови участия и права върху интелектуална собственост. Сдружението управлява и разпределя паричните постъпления, включително целевите държавни и общински субсидии или такива от чужбина.
Чл.44.
/1/ Приходите се набират от: 

 • Членски внос или имуществени вноски; 
 • Субсидии от Републикански и Общински бюджети;
 • Дарения и завещания от български и чуждестранни физически и юридически лица; 
 • Финансиране по проекти и програми; 
 • Приходи от управление на собствено имущество; 
 • Други приходи, осъществени по нестопански начин, позволен от закона; 
 • Приходи от допълнителна стопанска дейност съгласно закона и този устав.

/2/ Всички дарения и завещания се записват в нарочна книга на дарителите.
Чл.46. Финансовата година завършва в края на всяка календарна година и приключването й се извършва по Закона за счетоводството.

Разходване на имуществото 


Чл.47.
/1/ Сдружението може безвъзмездно да разходва имуществото си и да осъществява дейност, насочена за постигане на всичките му цели.
/2/ Подборът на лицата и начинът на тяхното подпомагане се извършва в зависимост от целта и финансовите възможности на Сдружението, съгласно обявения ред и правилата за осъществяване на дейността, приети от УС. Информацията за реда, по който се извършва подборът е общодостъпна и се вписва в Централния регистър.
/3/ За безвъзмездно разходване на имуществото е необходимо мотивирано решение, взето от ОС с мнозинство 2/3 от всички негови членове, когато е в полза на: 

 • лица от състава на органите му и техните съпрузи, роднините им по права линия без ограничение, по съребрена линия до четвърта степен или по сватовство до втора степен включително; 
 • лица, били в състава на управителните му органи до две години преди датата на вземане на решението; 
 • юридически лица, финансирали Сдружението до три години преди датата на вземане на решението; 
 • юридически лица, в които лицата по предл. 1 и 2 са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения.

/4/ Сдружението не може да сключва сделки с лицата по ал. 3, предл. 1, както и с юридически лица, в които посочените лица са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения, освен ако сделките са в очевидна полза на Сдружението за осъществяване на общественополезна дейност, или са сключени при общи условия, публично обявени.

Преобразуване
Чл.48. Сдружението за осъществяване на общественополезна дейност не може да се преобразува в юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза.

Прекратяване и ликвидация


Чл.49.
/1/ Сдружението се прекратява с: 

 • решение на Общото събрание, прието с мнозинство от 2/3 от присъстващите. 
 • решение на Окръжния съд по седалището.

Чл.50. При прекратяването на Сдружението се извършва ликвидация. За реда на ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат съответно разпоредбите на ТЗ.
Чл.51. Ликвидацията се извършва от УС или определено от него лице.
Чл.52.
/1/ Ликвидаторът е длъжен да удовлетвори кредиторите на Сдружението от наличните парични средства, а ако това е невъзможно – чрез осребряване първо на движимото, а след това на недвижимото му имущество.
/2/ Имуществото не може да се прехвърля по какъвто и да е начин на: 

 • учредителите, настоящите и бившите членове; 
 • лицата били в състава на органите му и служителите му; 
 • ликвидаторите, освен дължимото възнаграждение; 
 • съпрузите на всички лица по предходните точки; 
 • Роднините на лицата по чл. 46, ал. 3, предл. 1-3 по права линия без ограничение, по съребрена линия до четвърта степен или по сватовство до втора степен включително; 
 • Юридическите лица, в които лицата по чл. 46, ал. 3, предл. 1-5 са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения.

Чл.53.
/1/ Имуществото, останало след удовлетворението на кредиторите се предоставя на друго юридическо лице с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност със същата или близка цел.
/2/ Ако не бъде предоставено по реда ал. 1, имуществото се предава в общината, в която е седалището на Сдружението.
Чл.54. След разпределяне на имуществото Ликвидаторът е длъжен да поиска заличаване вписването на юридическото лице с нестопанска цел от Окръжния съд по седалището му.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.55. Сдружението има запазен знак /лого/. Запазения знак се одобрява от Управителния съвет.
Чл.56. Сдружението притежава печат на който са изписани името, градът и логото на сдружението.
Чл.57. Всички неуредени в този устав въпроси се уреждат съгласно разпоредбите на ЗЮЛНЦ и останалото действащо законодателство на Р България.

Настоящият устав е приет от учредителното събрание на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „„Творчески колектив НА УЛИЦАТА” проведено на 28.12.2021 година.

 

УЧРЕДИТЕЛИ НА СДРУЖЕНИЕ „Творчески колектив НА УЛИЦАТА“

 

 

 1. Мирчо Стойков Христов, 

 

 1. Стоян Петров Стоянов, 

 

 1. Росица Александрова Ранчева, 

 

 1. Първан Симеонов Първанов,

 

 1. Моника Йовчева Тодорова,

 

 1. Недко Жечев Боянов, 

 

 1. Момчил Димов Момчилов, 

 

 1. Деница Тодорова Шишкова,